LogoKontakt
Logo
Kontakt

GDPR

privatlivspolitik

Politik vedrørende GDPR

General Data Protektion Regulation

18. februar 2024

Skoda klub Danmarks dataansvar

Skoda klub Danmark indsamler, opbevarer og anvender (behandler) personoplysninger for alle klubbens medlemmer.

Skoda klub Danmark har med henblik på behandling af personoplysninger udarbejdet denne privatlivspolitik, der kort redegør for, hvordan personoplysninger behandles.

Gennemgående for klubbens databehandling er, at der kun behandles personoplysninger til bestemte formål og ud fra

berettigede (legitime) interesser. Der behandles således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til

opfyldelse af de angivne formål for klubben.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige.

Skoda Klub Danmark er dataansvarlig, og den sikrer, at ethvert medlems personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger til Skoda klub Danmark er:

Kontaktperson: Ole Andersen

Adresse: Skovhusevej 22 5560 Aarup

Telefon nr.: +45 60 24 76 77

Mail: oleandersen849@gmail.com

Hjemmeside: http://www.Skodaklub-danmark.dk

Behandling af personoplysninger

Skoda klub Danmark behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

o Navn

o Adresse

o Telefonnummer

o E-mail adresse

Personoplysninger indsamles fra.

Personoplysninger tilgår fra medlemmet ved indmeldelse

Klubbens formål med behandling af personoplysninger.

Skoda klub Danmark behandler personoplysninger til bestemte formål, når klubben har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

• Klubbens berettigede (legitime) interesser i at behandle personoplysninger, såsom muligheden for at kontakte medlemmet, opkrævning af kontingent og tilsvarende henvendelse.

• Vedligeholdelse af Skoda klub Danmarks samlede medlemsregister samt oversigt over bestyrelsens sammensætning.

Formålene:

1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:

Klubbens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.

Som led i klubbens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.

Administration af medlemmets relation til klubben bl.a. ved udsendelse af medlemsblad og medlemsfortegnelser.

Formål med behandling af oplysninger på bestyrelsen:

Give mulighed for at kontakte bestyrelsesmedlemmer ved behov herfor.

Behandling af personoplysninger ud fra legitime interesser

Ethvert medlems personoplysninger/medlemsoplysninger behandles alene på baggrund af berettigede (legitime) interesser som:

• Udøvelse af aktiviteter, herunder udfærdigelse af medlemslister m.v.

• Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til klubbens vedtægter, herunder i forhold til generalforsamling.

• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

• Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter.

• Brug af situationsbilleder taget i klubben, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i klubben.

Ethvert medlem har via kontakt til bestyrelsen mulighed for at vedligeholde:

• Navn

• Adresse

• Telefonnummer

• E-mailadresse

• Offentliggørelse af egne oplysninger

Medlemmet har via kontakt til bestyrelsen mulighed for at gøre egne oplysninger tilgængelige eller skjult for øvrige medlemmer.

Samtykke

Ved indmeldelse i Skoda klub Danmark gives samtidig samtykke til klubbens indhentning, opbevaring og anvendelse af medlemmets personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Skoda klub Danmark videregiver ved indmeldelse et medlems personoplysninger til kontaktpersoner i den legitime interessegruppe med henblik på ajourføring af det samlede medlemsregister.

Skoda klub Danmark videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring eller lignende.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Skoda klub Danmark opbevarer personoplysninger så længe medlemskab af klubben eksisterer hvorefter det slettes.

Medlemmets rettigheder.

Ethvert medlem har en række rettigheder efter persondataforordninger. Disse er:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

• Retten til indsigt i egne personoplysninger

• Retten til berigtigelse

• Retten til sletning

• Retten til begrænsning af behandling

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

• Retten til indsigelse

Ethvert medlem kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse mod Skod klub Danmarks databehandling, ved henvendelse til klubbens bestyrelse. Kontaktoplysninger findes på klubbens hjemmeside.

Ved et medlems henvendelse med en anmodning om at få rettet eller slettet personoplysninger, vurderes om betingelserne herfor er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Et medlem kan altid indgive en klage til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Skoda klub Danmark forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside.

Privatlivspolitikken er vedtaget på bestyrelsesmøde den

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE