LogoKontakt
Logo
Kontakt

§1

Navn

Klubbens navn er ŠKODA KLUB DANMARK. Der er en landsdækkende klub.

§2

Medlemsforhold

Klubben, der er uafhængig af politiske, økonomiske og andre særinteresser, har til formål, ved forskellige former for samvær, at styrke fællesskabet mellem ŠKODA-ejere og -interesserede i bilmærket Škoda.

Medlemmer der i tale eller adfærd skader Skoda Klub Danmark, kan af et flertal i bestyrelsen ekskluderes. Medlemmet har ret til at få eksklusionen prøvet på den først kommende generalforsamling.

§3

Kontingent

Til bestridelse af Klubbens udgifter betales et kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.

Et kontingent dækker en husstand, dog ikke børn over 18 år, og giver 1 stemme pr. fremmødt, max. 2 stemmer pr. husstand.

Kontingentet betales helårligt forud og kan ikke tilbagebetales ved udmeldelse. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest 8 dage før den ordinære generalforsamling, slettes man automatisk af klubben uden yderligere påmindelse.

§4

Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er Skoda Klub Danmarks højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned, med skriftlig indkaldelse senest 4 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være klubbens formand i hænde senest 14 dage før. Stemmeberettigede på generalforsamling er de medlemmer, der har indbetalt kontingent senest 8 dage før.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan foretages af formand, 2/5 af bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne med samme varsel som til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, som skal underskrives af dirigenten.

De af dirigenten trufne afgørelser skal, på forlangende af 25% af de stemmeberettigede medlemmer, sættes under afstemning. Dirigenten kan afsættes, hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, ved en generalforsamling, stemmer herfor.

Lovligt indvarslede generalforsamlinger er altid beslutningsdygtige, uanset de fremmødtes antal.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftlig, hvis bare et stemmeberettiget medlem forlanger det.

Ved alle afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed. Godkendelse af vedtægtsændringer dog mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.

Vedtægtsændringer kan foretages på en ordinær generalforsamling og på ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes skriftlig med minimum 4 ugers varsel.

Man kan ikke samtidig sidde i andre Skoda klubber med bestyrelseslignende arbejde.

Der kan ikke stemmes ved hjælp af fuldmagter.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

2. Formandens beretning

3. Regnskab for året

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

6. Valg

Valg lige årstal

a) Valg af formand

b) Valg af et bestyrelsesmedlem

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter

d) Valg af bilagskontrollant

e) Valg af bilagskontrollantsuppleant

Valg ulige årstal

a) Valg af kasserer

b) Valg af to bestyrelsesmedlemmer

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter

d) Valg af bilagskontrollant

e) Valg af bilagskontrollantsuppleant

Afstemning ved flere opstillede kandidater til samme post.

Afstemning for hver person. Den der får flest stemmer ved første afstemning er valgt.

Hvis der skal vælges flere, f.eks. Ved valg af Suppleanter.

Derefter stemmes om den næste plads blandt de der er tilbage.

Hvert år vælges to bestyrelsessuppleanter, en revisor (bilagskontrollant) og en revisorsuppleant (suppleant for bilagskontrollant). På lige årstal vælges formand samt et bestyrelsesmedlem. På ulige årstal vælges kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen direkte.

Eventuelt

§5

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse, og udfører generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen er forpligtet til at føre protokol over forhandlinger og vedtagne beslutninger.

Udadtil tegnes klubben af formand og kasserer i fællesskab.

Bestyrelsen består af: formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer (næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem)

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær m.v. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved formandens fravær fungerer næstformanden som stedfortrædende formand.

Bestyrelsen indkaldes af formanden eller dennes stedfortræder når anledningen skønnes at foreligge, eller blot et medlem begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, deriblandt formand eller næstformand, er tilstede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved eventuel stemmelighed er formandens (stedfortrædende formands) stemme udslagsgivende.

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra et indkaldt bestyrelsesmøde uden at give besked, to gange efter hinanden, indkaldes suppleanten

Bestyrelsessuppleanter kan deltage i alle møder, men har ingen stemmeret.

Bestyrelsen sørger for en bårebuket ved medlemmers dødsfald, såfremt bestyrelsen er bekendt med dato for begravelse/bisættelse til 500,00 kr.

§6

Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret, regnskabet føres af kassereren.

Formand og kasserer kan, med ansvar over for klubben (generalforsamlingen) underskrive på bank / girokonti alene eller hver for sig. Bestyrelsen og revisoren (bilagskontrollanten) har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdning og bilag.

Det godkendte regnskab offentliggøres i første nummer af Skoda Nyt, efter generalforsamlingen

§7

ŠKODA NYT og Hjemmeside

Klubbens bestyrelse pålægges at sørge for udarbejdelse af bladet ŠKODA NYT og Hjemmesiden www.Skodaklub-Danmark.dk, som har til opgave, i bladet og på hjemmesiden, at informere om klubbens aktiviteter og andre emner, som kan være af interesse for klubbens medlemmer.

§8

Ophævelse

Skoda klub Danmark kan kun ophæves, hvis dette besluttes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 3/4 af de fremmødtes stemmer. Der skal være mindst 14 dage mellem generalforsamlingerne.

Evt. midler fordeles efter den sidste, opløsende generalforsamlings, beslutning.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 15. februar 2020 med ændring 18. feb. 2023

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE